Gulen kommune har i medhald av Plan-og bygningslova § 12-10 og 12-11 vedteke at planprogram for Skipavika næringspark, Gbnr. 79/1, 79/5 og 79/33 skal leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

Ytterlegare informasjon om planforslaget er tilgjengeleg på gulen.kommune.no

Eventuelle merknadar til planprogrammet må vere innkomme til kommunen seinast 23.01.18, og sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, eller postmottak@gulen.kommune.no.