Havtare AS søkjer om løyve til etablering av akvakultur av makroalgar i flytande anlegg på lokalitet Kjenes i Gulen kommune. Søknaden gjeld dyrking av fleire artar makroalgar.

Planane er lagt ut til ettersyn på kommunehuset i Eivindvik og på www.gulen.kommune.no .

Eventuelle merknader må sendast innan 12.09.2017 til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik eller postmottak@gulen.kommune.no. Spørsmål kan rettast til sakshandsamar Håvard Tveit.

Havtare AS -anmodning om uttale til søknad om løyve

Søknad om løyve til akvakultur i flytande anlegg Kjeneset i Gulen

Vedlegg 1: Behov for søknaden

Vedlegg 2: Anna bruk

Vedlegg 3: Arealplan for Gulen kommune

Vedlegg 4: Oversikt over kommunale utslepp

Vedlegg 5: Båttrafikk -farled og merker

Vedlegg 6: Vurdering av miljøeffektar

Vedlegg 7: Koordinatar for AK39-Kjeneset