Gulen kommune har i medhald av Plan-og bygningslova § 12-10 og 12-11 vedteke at planrapport for Skipavika næringspark, gbnr. 79/1, 79/5 og 79/33 skal leggjast ut til høyring og offentleg ettersyn.

Under finner du link til journalpostene med dokument:
JP: 17/9226   - Saksframlegg med vedlegg
JP: 17/9298   - Planframlegg for omregulering. Del 1 av 3
JP: 17/9299   - Planframlegg for omregulering. Del 2 av 3
JP: 17/9300   - Planframlegg for omregulering. Del 3 av 3
JP: 17/9437   - Korrigert rapport vedk. konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar for Skipavika Næringspark
JP: 17/10482  - Kulturminnerapport

Eventuelle merknadar til planrapporten må vere innkome til kommunen seinast 23.01.2018,
og sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, eller e-post  postmottak@gulen.kommune.no