Søknad leverast elektronisk på eige søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynet si heimeside https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
Skjemaet er tilgjengelig frå og med 11. desember 2017. Rekneskapsskjema finnast òg via lenke på desse sidene.

Alle som skal søkje om kompensasjon bør merke seg fyljande to punkt:

  • Ordninga gjeld alle som søkjer om spelemidlar og fyller vilkåra for å ta i mot spelemidlar gjennom Kulturdepartementets tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkjast om kompensasjon. Rekneskapsskjema og revisorrapport skal liggje ved søknaden og må sendast inn innan søknadsfristen.

Klikk her for meir informasjon... (pdf)