Arbeids- og dagtilboda skal bidra til at mottakaren får eit aktivt og meiningsfullt tilvære i fellesskap med andre. Tilbodet blir tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for dagaktivitet.
Det er tilsette ca. 40 personar her.

Det er døgnbemanning på alle bustadane. Ved Dalsøyra bu- og omsorgsenter har ein òg ansvar for dei eldre brukarane på natt.

Målsetting til tenesta

 • Skape eit miljø som er stabilt, trygt og forutsigbart.
 • Som kan skapa trivnad, som gjev rom for eigenutvikling og gode livsvilkår for personar med psykisk utviklingshemning.
 • Skape trygge og gode arbeidsvilkår for tilsette.
 • Den einskilde leigetakar skal få høve til sjølvstende i eige husvære og til fellesskap med andre.

Kva kan vi tilby?

Tilrettelagt bustad
Bustaden er enkel og lette å halde. Bustaden skal være ei erstatning for eigen heim.

Ulike aktivitetar

 • Vaksenopplæring
 • Riding
 • Gymsal
 • Musikk
 • Gardsarbeid
 • Vaktmesteroppgåver v/ Gulen Sjukeheim og Kommunehuset
 • Fisketurar
 • Treningssenter
 • Kafébesøk / Sosialt samvære
 • Vaffelsteiking på kommunehuset
 • Mange fine spaserturar med og utan grilling
 • Makulering
 • Bibliotek
 • Kino

Ta kontakt

Leiar for PU-tenesta
Bjørg Johanne Haveland Haugland
Telefon 57 78 16 61
Mobil 48 00 11 26

Fagleg ansvarleg Stølsåsen og Kjellevold
Carolyn Renate Holvik  (permisjon)
Telefon 97 49 04 90

Kristine Skjørestad Fivelsdal 
Telefon 57 78 16 62
Mobil 97 69 31 69

Sekretær
Vibecke Austgulen
Telefon 57 78 16 64
Mobil 47 02 38 72