Barneverntenesta skal vera med på å sikra omsorg og tryggleik for born som har særlege behov. Oftast er det foreldre sjølv som vender seg til barnevernet for å få hjelp. Dei aller fleste borna som får hjelp frå barnevernet, bur heime hjå foreldra sine.

Ei av oppgåvene til barneverntenesta er å gje råd og rettleiing. Om det er noko du lurer på, ta gjerne kontakt.
 

Kontaktinformasjon for barneverntenesta i Gulen og Masfjorden

Telefon: Gulen og Masfjorden barnevernteneste; 57 78 20 60 (måndag til fredag kl. 09-15)

Tilsette i barneverntenesta:

Einingsleiar    Jane Hesjedal          Tlf. 57 78 20 61     E-post: jane.hesjedal@gulen.kommune.no

Kontaktperson            Kristin Midtgård             Tlf. 95 03 85 27 

Kontaktperson            Ann Helen Engesæter   Tlf. 94 81 96 97

Kontaktperson             Lindy Kristin Andersen   Tlf. 94 50 67 95

Kontaktperson                Kristian Lillestøl             Tlf. 40 91 34 84

Kontaktperson                Ina Austgulen                 (i permisjon frå 23.03.2020)

Vikar frå 04.01.2021      Anita Lihaug
 

Opningstider: Måndag til fredag kl. 09-15

Barneverntenesta jobbar i hovudsak der barnet er- difor er me ikkje alltid på kontoret. Avtal gjerne møter på førehand.

Besøksadresse: Fensfjordvegen 621, 5986 Hosteland

Postadresse: Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden, Postboks 7, 5987 Hosteland

I akuttsituasjonar utanom opningstid:
Politi: 02800 (Politiet kan også fatta eigne vedtak i akuttsituasjonar)
Legevakt: 116 117
Alarmtelefonen for born og unge, telefonnummer 116 111, (gratis og opent heile døgnet)
 

Uroar du deg for eit barn?

Skjema for bekymringsmelding

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersonar)
Digitalt skjema for tilsette og fagpersonar med meldeplikt

Vi tilrår at du brukar det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstenesta. Dersom du ikkje kan bruke det digitale skjemaet eller viss du vil vere anonym ovanfor barnevernet, kan du laste ned skjemaet i Word. Dette skjemaet må sendast i posten og ikkje via e-post.

Bekymringsmelding til barnevernet - privat meldar  PDF document ODT document (word)
Bekymringsmelding til barnevernet - offentleg tilsette PDF document ODT document  (word)

Skriftleg bekymringsmelding sendes per post til Barneverntenesta i Gulen og Masfjorden, Postboks 7, 5987 Hosteland.

Dersom du har ei bekymring for eit barn eller du har spørsmål vedr. bekymringsmelding- ta gjerne kontakt!
 

Ynskjer du/de å bli støttekontakt, besøksheim eller fosterheim?
Barneverntenesta manglar ofte viktige støttespelarar til både born og vaksne. Desse oppdraga kan vare frå nokre timar til fleire dagar i månaden. Det krevjast ingen spesielle kvalifikasjonar av formell karakter, men du/de må ha overskot og interesse for medmenneskje. Løn etter avtale.
Dersom du ynskjer å vite meir, ta kontakt med Jane Hesjedal.

Klikk her for mer informasjon om fosterheim...
Klikk her for mer informasjon om besøksheim...


Kven kan nytte seg av tenesta
Alle kan kontakte barnevernet for å få råd og rettleiing i forbindelse med barn i alderen 0-18 år. Barn kan også sjølv ta kontakt. Kontakt kan skje anonymt. Offentlig tilsette og helsepersonell har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. Private kan også melde frå ved bekymring for eit barn sine levekår. Er du usikker på om du bør melde di bekymring til Barneverntenesta, så ta gjerne ein telefon for å drøfte dette anonymt med oss. Det er mogleg å komme til vårt kontor for å diskutere din eigen situasjon, eller drøfte ei eventuell bekymringsmelding. Du kan også henvende deg til KLAFF-gruppa i Gulen kommune, for å drøfte saker anonymt eller med samtykke frå den det gjeld.


Beskriving av tenesta
Barnevernet har som si spesielle oppgåve å ta vare på dei mest utsette borna i kommunen. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barna lir fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjend med slike forhold har det ei lovbestemt plikt til straks å undersøke korleis barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Dei mest vanlege hjelpetiltaka er:

 • Foreldrerådgjeving (til dømes ICDP, PMTO, COS, familiemøter)
 • Samtale med barn og foreldre
 • Barnehageplass
 • Støttekontakt, miljøarbeidar
 • Besøksheim, støttefamilie eller liknande
 • Tilbod om aktivitetar i fritid/ferie
 • Bidra til utdanning eller arbeid
 • Økonomisk stønad
 • Hjelpe foreldre og born i deira kontakt med andre
 • Hjelpe til med å ivareta barn sine interesser også hos andre instansar – ved å henvise til og å samarbeide med andre delar av forvaltninga

Barnevernet skal vere både støtte og kontroll. Det skal gjevast hjelp og støtte for at heimen skal makte sitt oppdragaransvar, men det har og ei plikt til å gripe inn viss dette ikkje nyttar.

På Barne-, ungdoms- og familieetaten sine heimesider kan du finne meir informasjon om adopsjon og barnevern.

Klikk her for meir informasjon om barnevernet og deira arbeid....

 

Bilde: RVTS