Wenche Leite, Ergoterapeut  i 80 % stilling 

Tlf. 57 78 20 84   Mobil: 94 50 67 90
Kontortider: Mandag - fredag

Adresse: Eivindvikvegen 1149
                 5966 Eivindvik

 

Margun Takle, Ergoterapeut i 20 % stilling,
Kontaktperson for Syn- og Hørselshjelpemiddel.

Mobil: 979 75 762
E-post: Margun.Takle@gulen.kommune.no

Adresse: Eivindvikvegen 1149
                 5966 Eivindvik

 

Tilretteleggje for at born, ungdom, vaksne og eldre med funksjonsproblem skal kunne fungere optimalt i fht. dagleglivets aktivitetar.

Funksjonsvurdering og definering av aktivitetsproblem, planlegging av mål og tiltak, gjennomføring av tiltak og vurdering undervegs.

ADL-trening; av- og påkledning, personleg hygiene, eting o.s.v.

Tilrettelegging av heim, nærmiljø, barnehage, skule, og arbeidsplassar ut frå brukaren sine ressursar og funksjonsevne.

Finne fram til kompenserande tiltak, som bruk av hjelpemidlar, der dette er nødvendig.

Søkje på nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidlar.

Tilpasse hjelpemidlar, gje nødvendig opplæring og oppfølging.

Veileding/rådgiving og og informasjon til brukar, pårørande og andre involverte.