1. Det kan etter søknad gjevast etableringstilskot til byggjing, kjøp og/eller restaurering av bustadhus i Gulen kommune. Dersom bustadhuset inneheld utleige-eining i tillegg til hovudbustad, kan det gjevast eit tilleggstilskot.
   
 2. For å få tildelt tilskot, må søkjaren vere under 45 år den dagen ferdigattest/ godkjenning ligg føre, eller kjøpekontrakt er tinglyst.
   
 3. Etableringstilskotet skal ikkje utgjere meir enn 10 % av byggekostnadane, og ikkje meir enn maksimalsatsen som kommunestyret har sett for budsjettåret. Ved endringar i tilskotssatsane er det utbetalingstidspunktet og ikkje tilsegnstidspunktet som er avgjerande for utmålinga av tilskotet. 
   
 4. Det er eit krav for utbetaling av etableringstilskot at:
  ·         søkjaren er eigar av eigedommen (grunnboksheimel e.l.), og at
  ·         han har fast bupel i det (attest frå folkeregisteret).
  Formannskapet kan i særskilte høve fråvike desse vilkåra.
   
 5. Ved sal og/eller utflytting av bustaden før 1 år, kan kommunen krevje å få attendebetalt tilskotet i høve til den tida som er gått etter innflytting.
   
 6. Rådmannen får delegert mynde til å gjere vedtak om tilskot. Klager skal avgjerast i
  kommunen si klagenemnd.
   
 7. Godkjent etableringstilskot vert utbetalt når ferdigattest/mellombels bruksløyve ligg føre, ev. når restaureringskostnadene er dokumentert.
   
 8. Tilskot vert ikkje tildelt personar som tidlegare har fått slikt tilskot som eigar, deleigar eller sambuar med tilskotsmottakar.
   
 9. Det vert teke generelt atterhald om endringar i reglementet. 

 

Satsar per 2020
Maksimalsats for tilskot: kr 40 000,-
Tillegg for utleigeeining: kr 20 000,-
Tillegg dersom du bygger bustad utanfor kommunale byggefelt eller utanfor eit byggefelt / bustadområde der kommunen er inne med økonomiske bidrag knytt til infrastruktur som straum eller avløp: kr 100 000,-

Søknad sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

eller på e-post til: postmottak@gulen.kommune.no

Søknad om utbetaling må innehalde dokumentasjon på kjøp/kjøpssum eller byggjeløyve/byggjekostnader i tillegg til dokumentasjon som under punkt 4. Tilskot til utleigeeining må dokumenterast med godkjenning etter plan- og bygningslova.