Betalingssatsar

Feiartenesta vert finansierast etter sjølvkostprinsippet. Trykk her for informasjon om betalingssatsar.

Faktura for kommunale tenester vert sendt ut kvart kvartal, og feieavgifta vert lagt til fakturaen frå hausten 2019. Det er også planlagt oppstart av tilsyn og feiing frå hausten. Nærare melding om dette vert sendt ut av feiar når det nærmar seg. 

Gebyrfritak

Vedteken forskrift seier at det skal vere gebyr for alle bustad/bygg som har ein eller fleire fast tilknytt eldstader, uavhengig av regelmessig bruk eller ikkje. Kommunen kan etter søknad gi fritak frå å betale gebyr i følgjande tilfelle:

1. Bustaden har ikkje installert eldstad

2. Fyringsanlegget er fråkopla, og skorsteinen er blenda.

Før fritak vert gjeven, skal feiar ha ført tilsyn med at fråkoplinga av fyringsanlegg og blending av skorstein er utført tilfredsstillande. I visse tilfeller kan det vere tilstrekkeleg at søkar sender inn dokumentasjon eller bileter som syner at fritidsbustaden ikkje har installert eldstad. 

Meir informasjon om kommunen si feieteneste finn du her.