Det er bygningseigaren sitt ansvar å sørgje for sikker tilkomst til og på taket. Er feiaren avhengig av laus stige for å kome til taket, skal eigaren sørgje for at det er ein stige tilgjengeleg.

Eigarar av heilårsbustader og fritidsbustadar med pipe/eldstad som er registrerte i eigedomsregisteret i kommunen, vil automatisk bli kontakta. Dersom du monterer ny pipe eller eldstad i ein bustad som tidlegare ikkje har hatt det, må det sendast melding til kommunen. Du får til vanleg melding om feiing og tilsyn på melding på mobilen via varslingssystemet til kommunen. Dersom tidspunktet ikkje høver, kan du avtale nytt tidspunkt med feiaren. Dersom det ikkje er klargjort for feiing (folk til stades, framlagt stige eller på annan måte gjeve klar melding om at det kan feiast), vil det ikkje bli feid. Dersom du ikkje har gjort ny avtale medan feiaren er i området, må du rekne med å vente til neste runde. Ta difor kontakt med feiaren så snart som mogleg!

Kontakt

Feiarane er Morten Flaterås og Kristian Kvinge kan nåast på telefon ved å kontakte Masfjorden kommune tlf 56 16 62 00.

Om det er spørsmål til feiaren, er det greiast at de sender ein e-post til han, der de ber han ta kontakt. Oppgi namn, telefonnummer, adresse, gbnr. og kort kva det gjeld, så tek han kontakt. 

E-post adressa er morten.flateras@masfjorden.kommune.no  og kristian.s.kvinge@masfjorden.kommune.no

Sakshandsaming

Feiaren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har har noko å seie for branntryggleiken eller tilkomsten. Er det avvik som ikkje kan rettast på staden, skal feiaren gje deg ei skriftleg tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gje tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheiten kan gje dei nødvendige pålegg dersom dette ikkje skjer.

Klagerett

Er du ikkje nøgd med dei tenestene feiarvesenet gjer, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er gjort av brannsjefen, er klagenemnda i kommunen.