Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Husdyrhald

 

Dyrevelferd

Det er dyreeigars ansvar å passe på at dyra har det bra, men Mattilsynet skal sjå til at dyreeigar gjer jobben sin. Dersom dyreeigar bryt lova og ikkje behandlar dyra på ein god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn.

Tap av sau på beite

Føretak som er utsatt for særleg store tap av sau på utmarksbeite som det ikkje er mogleg å sikre seg mot, kan få økonomisk støtte gjennom denne ordninga. Ordninga dekke ikkje tap forårsaka av freda rovvilt.

Mjølkekvotar

Hovedformålet med kvoteordninga for mjølk er å tilpasse produksjonen av kyr- og geitemjølk til behovet i marknaden. Kvoteordninga skal også ivareta distrikts- og strukturhensyn.

Miljøplan i jordbruket

Miljøplan er eit verkty for det enkelte føretak for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak knytt til jordbruksdrift.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German