Vestland fylkeskommune skal starte kartlegging av fysiske inngrep, habitat, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver. Undersøkinga vil særleg handle om korleis sjøaure blir påverka, og kva grep som kan gjerast for å styrke fiskebestandane i elvene.

Undersøkinga er ein del av oppfølginga av vassforskrifta, og blir gjort saman med Gulen kommune og fleire andre kommunar i Vestland fylke gjennom samarbeidet i vassområda.

Det er konsulentselskapet NORCE (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) som skal utføre oppdraget.
I felt skal dei registrere botnsubstrat, skjulforhold, gyteområde, elvemorfologi, vandringshindre, kantvegetasjon m.m.
I tillegg skal det utførast elfiske og i enkelte elver skal det også takast botndyrprøver. Undersøkingane er planlagt utført i løpet av seinsommaren og hausten 2020.

Nedanfor er liste over elvene som skal undersøkast i Gulen kommune. Grunneigarar, samt lag og organisasjonar kan søkje om midlar til tiltak som konsulenten føreslår for å betra tilstanden for sjøauren.
 

YTRE SOGN VASSOMRÅDE 

Vann-nett ID 

Kommune 

Åmdalselva 

068-64-R 

Gulen 

Kråketjørna med inn- og utløpsbekker 

068-80-R 

Gulen 

Elv mellom Øvre Halsvika og Steinsvatnet 

067-97-R 

Gulen 

Midttunelva 

068-62-R 

Gulen 

Moldeelva 

068-66-R 

Gulen 

Småleira med innløpsbekk 

0280010202-C 

Gulen 


For meir informasjon ta kontakt med vassområdekoordinator Christian E. Pettersen på e-post (christian.engebretsen.pettersen@vlfk.no) eller telefon 47639165.