Formålet er å bidra til at fleire ungdommar får ein stad å møte venner og drive med aktivitetar i eit inkluderande miljø med trygge vaksne til stades. Utlysninga med søknadsfrist 15. september 2020 gjeld kun støtte til:
  
– Fornying og oppgradering av eksisterande hus og lokale slik at dei eignar seg som møteplass for ungdom.
– Inventar og utstyr som gjer det mogeleg å starte opp eller vidareutvikle ungdomsaktiviteter i lokala. 

 

Kontakt kulturkonsulent ved spørsmål.