Noregs miljø- og biovitenskaplege universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) tilbyr eit kompetansegivande kurs som skal gi nødvendig kunnskap og opplæring for sakshandsaming, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kap. 12 i forureiningslova.

Avløpsregelverket i forureiningsforskrifta setter strengare krav til både ansvarleg søkar, prosjekterande føretak og sakshandsamarar i kommunen. I tillegg er det fokus på dokumentasjon av renseløysing og riktig etablering av avløpsanlegg, samt tilfredsstillande drift og oppfølging av separate anleggg.

For meir informasjon om kurset, sjå her.