Jordbruksareal i drift utgjer 19 549 dekar (3,3 prosent av totalarealet til kommunen). 9 376 av desse (1,6 prosent) er dyrka mark. Produktivt skogareal er 153 000 dekar (25,6 prosent). Mykje av verdien som vert teken ut frå skogen er i form av ved til eige bruk og sal. Det er også ein produksjon av juletre.

Landbrukseigedomane forvaltar store ressursar, og landbrukspolitikken forvaltar store pengesummar gjennom mange ulike regelverk som i ulik grad påverkar drifta. Kommunen har ei viktig rolle knytt til informasjon og kontroll av desse regelverka.

Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.