Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbrukseigedom

 

Buplikt

Buplikt i 5 år oppstår når ein overtar ein landbrukseigedom konsesjonsfritt frå nær familie eller når ein har odelsrett til eigedomen

Driveplikt

Føresegnene i jordlova om driveplikt inneber at du har plikt til å drive eigedomen så lenge du er eigar av han. Dette gjeld frå overtakingstidspunktet. Du har likevel ein frist på eitt år på å bestemme deg for om du sjølv vil drive eigedommen i framtida eller oppfylle drive-plikta ved bortleige.

Konsesjon

Konsesjonslova regulera omsetting av fast eigedom generelt. Det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eigedom. Formålet med konsesjon er å oppnå eit effektivt vern om landbrukets produksjonsareal og sikre eit eiger- og bruksforhold som er mest gagnleg for samfunnet.

Jordlova

Jordlova har regla om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseigedom.

Odelslova

Odelslova regulerar odels- og åsetesretten. I Europa er det bare Noreg som fortsatt har odelsrett i lovs form.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German