Personvernombod i Gulen kommune er Bård Harry Bolstad Eikefeter. Han skal jobbe for at personvernet til tilsette og innbyggarane vert behandla på ein god måte i tråd med norsk lovgjevnad og EU sin personvernforordning (GDPR). 

Nye personvernreglar i 2018
Norge og EU fekk nye personvernreglar i 2018. I følgje desse reglane skal alle offentlege verksemder ha eit personvernombod.

Kontaktinformasjon
Personvernombodet
Bård Harry Bolstad Eikefet

Telefon 948 50 464
e-post: harry.eikefet@iktnh.no

Obs! Ikkje send sensitive personopplysningar på e-post.

Adresse
Osterøy kommunehus
Rådhuset
5282 Lonevåg

Kva gjer personvernombodet?
Personvernombodet skal blant anna bidra til at verksemda:

  • Informerer om kva personopplysningar som vert samla inn og kvifor.
  • Held oversikt over opplysningane som vert behandla.
  • Gje innsyn til den opplysningane gjeld.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningane.
  • Ber om samtykke frå dei som det vert henta opplysningar frå før opplysningane vert behandla.
  • Beskyttar informasjonen slik at den ikkje kjem på avvege.
  • Vurderer risiko for tryggleiksbrot og konsekvensar av desse.
  • Slettar personopplysningar når det ikkje lenger er behov for desse.

Eit personvernombod er ein ressursperson som styrkjer kommunane sin kompetanse om personvern. Personvernombodet gjev råd til verksemda slik at personopplysningar vert behandla på ein god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombodet arbeider med personvernspørsmål, til dømes internkontroll og informasjonstryggleik. Dette inneber alt frå handtering av spørsmål om innsyn, retting og sletting til avviksmeldingar og kva vi gjer om personopplysningar kjem på avvege.

Teieplikt
Personvernombodet har teieplikt, og kan ikkje få instruksjonar direkte frå kommunen si leiing.

Du kan og finne meir informasjon om personvernombod på Datatilsynet sine heimesider.