Ulike tenester innan plan, landbruk og teknisk:

 

Planlegging
Dette inneber alt frå kommuneplan til reguleringsplan. 
Klikk her for meir informasjon om planar og prosjekt...

Byggjesaker
Kommunen har dei siste åra vore ein attraktiv utbyggingskommune for fritidsbustader. I tillegg har det vore god aktivitet når det gjeld heilårsbustader og andre bygg. 
Klikk her for meir informasjon om bygging.....

Kart og oppmåling
Klikk her for kartteneste....
Klikk her for informasjon om oppmåling...

Landbruk
Jordbruk er ei stor næring i kommunen. 
Klikk her for meir informasjon om landbruk og støtteordningar til landbruk...

Viltforvaltning
Gulen er ei av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane. 
Klikk her for meir informasjon om viltforvaltning...

Brann- og feiarvesen
Brannvernet i Gulen er organisert med hovedbrannstasjon i Eivindvik, og depotstasjonar i Brekke, på Dalsøyra og på Byrknes.

Vatn, avlaup og renovasjon (VAR)
Gulen kommune eig vassforsyningsanlegg i Eivindvik og Sløvågområdet, resten av vassverka er private.
VAR-tenestene er sjølvkosttenester, dvs. at abonnementane betaler kostnaden med tenestene gjennom gebyr. 
Klikk her for meir informasjon om vassforsyning...
Klikk her for meir informasjon om renovasjon....

Drift
Drift sitt ansvarsområde er vegvedlikehald og forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) av kommunale bygningar. Drift er også ansvarleg for utbygging av kommunale bygg. 
Klikk her for meir informasjon om dei ulike tenestene til drift.....

 

Klikk her for kontaktinformasjon til PLT....