Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rettar og plikter knytt til bruk av personopplysningar - tryggingstiltak

Retningsliner for personvern

Nedunder finn du informasjon om retningsliner kommunen må fylgje i si forvaltning av personopplysningar.

Den registrerte sine rettar

«Den registrerte» er ein som har personinformasjon som er samla inn og ligg lagra i kommunen sine informasjonssystem. Den registrerte har fleire lovbaserte rettar, knytt til innsamling, bruk og lagring av informasjonen.

Føremål og heimel for bruk

All bruk av personopplysningar i kommunen skal ha heimel og føremål. 

Heimel for bruk av personinformasjon skal vere gitt i dei lover og føresegner som gjeld for den tenesta som nyttar personopplysningane.

Tiltak for å trygge personvernet

Kommunane tek initiativ til og gjennomfører mange ulike tiltak for å trygge personvernet for den einskilde. Nokre av tiltaka vert gjennomførte av datahandsamarar på vegne av kommunen, i tråd med inngåtte avtalar.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German