Det er i forprosjektet fokusert på følgjande forhold:

  • Løysingar for tiltak i sentrum, med forslag til utforming av områda for å skape gode møteplassar
  • Forslag til løysing for mjuke trafikkantar, vegløysing, parkering.

Arealmessig er prosjektet avgrensa til dei to møteplassane i sentrum – møteplass for kultur («Prestekaia/Kulturplassen») og møteplass for handel

(Sandalskaia/»Handelsplassen»), der samanbinding av desse møteplassane med ny gangveg er satt som hovudformål i arbeidet.

Arbeidet starta hausten 2017, men stoppa opp våren 2018 grunna bemanningssituasjonen. Arbeid med forprosjektet vart tatt opp igjen i 2020, med sluttføring november 2020.

Forprosjektrapport sentrumstiltak Eivindvik

Kart over gangveg