Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske tenester


Vassforsyning
Her finn du informasjon om Eivindvik vassverk, drikkevasskvalitet og kommunale avgifter og gebyr.

Hus-feiing

Feiing av fritidsbustadar

Kommunen pliktar etter nye reglar å gjennomføre tilsyn og feiing av alle fritidsbustadar med eldstad. I den samanheng vedtok kommunestyret i KOM-sak 007/19 Lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr. Forskrifta finn du her.

NGIR

Renovasjon

Gulen kommune er ein av eigarkommunane til NGIR (Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS).

Slamtømming

Slamtømegebyr er eit gebyr du må betale for den tenesta kommunen utfører med å ta seg av kloakkslam frå eigedommen din.

Feiing

Brann- og feiarvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum kvart fjerde år. Kor ofte det skal feiast, er avhengig av oppvarmingssystemet, sotmengda, ol. i bustaden. Tenesta gjeld etter ny forskrift både heilårsbustadar og frititdsbustadar.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German