Vassprøvetakinga er ein del av kommunanes oppfølging av vassforskrifta, og har som mål å gje ein peikepinn på miljøtilstanden og eventuell ureining i dei undersøkte elvene. Ein del av elvene skal også undersøkast nærare av konsulent med m.a. prøver av botndyr og begroingsalgar.

Ei oversikt over kva for elver som blir undersøkt i år blir lagt ut Vannportalen i løpet av månaden.

Klikk her for å komme til Vannportalen...