Kommunen er peika ut som vassområdes myndigheit. Områda for vassforvaltning er delt ifølgje areal for vassførekomstar og ikkje knytt til kommunegrenser. Noreg er delt i ulike vassregionar og kvar region har vassområda. Gulen kommune ligg i dermed i 2 vassregioner, resp. Vassområda:
Sogn og Fjordane, resp. Ytre Sogn.
Hordaland, resp. Nordhordland.

Fylkeskommunen er myndigheit i sinn vassregion og skal leie arbeidet med planprosessen.

Hovudmålet er å sikre god miljøtilstand, tilnærma naturtilstand, i alt vatn, både vassdrag, kystvatn og grunnvatn.
Planane skal vere gjennomført innan 2021 og er sektorovergripande.

Klikk her for å lese meir på heimeside til Sogn og Fjordande fylkeskommune...
Klikk her for å lese meir på heimeside til Hordland fylkeskommune...

Sjå også:
www.vannportalen.no
www.vann-nett.no
www.miljøstatus.no