Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar og staten for riksvegane. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøva ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem.

Vegvedlikehald omfattar

  • Køyrebane
  • Brakettar
  • Skråning og dreneringssystem

Vegvedlikehald kan omfatte

  • Feiing og reinhald
  • Støvdemping av grusvegar
  • Fjerning av søppel
  • Klypping av vegetasjon
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skadar eller ulukker, gjeld dei allminnelege erstatningsreglane.
Klikk her for meir informasjon...